Hungarian Forum, Australia

Hungarian Forum, Australia - Home
FőoldalHírekRendezvényekSzervezetekVersekKapcsolatokRólunk

CD Lemez - �bredj Haz�m...

Egy �vi munka ut�n (a Honfoglal�s 2000 Egyes�let szervez�s�ben) elk�sz�lt az "�bredj Haz�m..." c�m� k�tr�szes t�rt�nelmi CD. A magyar t�rt�nelem 22 korszak�r�l besz�lget Haeffler Istv�n igen neves t�rt�n�sz-professzorokkal (t�bbek k�z�tt Bakay Korn�llal, Erd�lyi Istv�nnal, Bert�nyi Iv�nnal,), kutat�kkal, tan�rokkal.

A felv�telek a Vas�rnapi �js�g st�di�j�ban, a ritk�n el�fordul� szabad percekben k�sz�ltek. A sok k�zrem�k�d� egyetlen fill�rt sem k�rt, s nem is kapott. K�l�n k�sz�net Haeffler Andr�snak �s munkat�rsainak - a megsz�laltatottak csup�n p�r perc�ket, �k ennek sokszoros�t �ldozt�k!

A CD koncepci�ja: re�lis, �mde nemzeti b�szkes�gre �p�t� k�pet adni a hat�ron t�l magyar t�rt�nelmet nem tanul�, s hat�ron innen "nemmagyar" t�rt�nelmet tanul� fiatalok - s egy�ltal�n B�RKI sz�m�ra. Nyilv�n nem hib�tlan munka - pl. a k�r�lm�nyek adtak alkalmat lapsusra nekem is. Er�nyeit, �tt�r� jelleg�t n�zz�k!

Az els� 500 darabos sorozat most k�sz�l, kb. m�sf�l h�t m�lva kaphat�, �ra 2500 Ft. lesz. �rdekl�dni a Honfoglal�s 2000 Egyes�letn�l, szem�ly szerint Szilv�sy Gy�rgy bar�tunkn�l lehet: 1279 Bp. Pf 39. Dr�tposta-c�m a "m�solatot kap" rubrik�ban tal�lhat�.

K�t lehet�s�get aj�nlok megfontol�sra:
1., V�s�roljunk ne csup�n magunknak, hanem egy-egy hat�ron t�li, ismer�s k�rnek.
2., Csup�n 500 db. k�sz�l els� nekifut�sra. Gy�jts�nk indul�t�k�t a k�vetkez�, min�l nagyobb darabsz�m� sorozat elk�sz�t�s�hez!

S�rk�zy Csaba

 
 
I. r�sz II. r�sz
   
Himnusz, Bevezet� - Haeffler Andr�s
   
1. A magyars�g �st�rt�nete, eredete (4,39)
  Bakay Korn�l, r�g�sz, �st�rt�n�sz
2. Az �shaza, a honfoglal�s, a magyars�g leteleped�se (12,26)
  Erd�lyi Istv�n, a t�rt�nelemtudom�nyok doktora
3. Szent Istv�n �s kora, a kereszt�nys�g felv�tele, �llamalap�t�s (19,12)
  S�rk�zy Csaba, t�rt�n�sz
4. Az Aranybulla �s jelent�s�ge (25,07)
  S�rk�zy Csaba, t�rt�n�sz
5. A tat�rj�r�s, IV B�la kir�ly, az utols� �rp�d-h�zi kir�lyok (30,39)
  Szende L�szl�, t�rt�n�sz
6. Magayrorsz�g az Anjou-korban (39,10)
  Bert�nyi Iv�n, egyetemi tan�r
7. A Szent Korona-tan, a koronatest h�nyattat�sai (44,17)
  Bert�nyi Iv�n, egyetemi tan�r
8. M�ty�s �s kora, humanizmus, Moh�cs �s el�zm�nyei (50,39)
  S�rk�zy Csaba, t�rt�n�sz
9. Az erd�lyi fejedelems�g kialakul�sa (56,49)
  Horn Ildik�, egyetemi docens
10. A R�k�czi szabads�gharc (61,49)
  S�rk�zy Csaba, t�rt�n�sz
11. Az 1848-as szabads�gharc, a megtorl�s, Arad (67,25)
  Z�vodszky G�za, professzor, ELTE T�rt. Tud. Int.
   
12. A dualizmus kora, a kiegyez�s
  T�k�czy L�szl�, t�rt�n�sz
13. Magyarorsz�g az I. vil�gh�bor�ban, a Tan�csk�zt�rsas�g
  S�rk�zy Csaba, t�rt�n�sz
14. A trianoni dikt�tum �s k�vetkezm�nyei
  Raffay Ern�, t�rt�n�sz
15. A Horthy-korszak
  S�rk�zy Csaba, t�rt�n�sz
16. Magyarorsz�g a II. vil�gh�bor�ban
  S�rk�zy Csaba, t�rt�n�sz
17. A R�kosi-diktat�ra
  Kiszely G�bor, a Terror H�za M�zeum szakmai igazgat�ja
18. H�tk�znapok az 50-es �vekben
  Tassy-Becz �va
19. Az 1956-os forradalom �s szabads�gharc
  Kahler Frigyes, t�rt�n�sz, egyetemi docens
20. A K�d�r-korszak, a megtorl�s �vei
  B�r� Zolt�n, irodalomt�rt�n�sz
21. Wittner M�ria parlamenti besz�de ("V�dolom")
22. A rendszerv�lt�s �s az Antall-korm�ny
  F�r Lajos, t�rt�n�sz
23. Magyarorsz�g napjainkban
  B�r� Zolt�n, irodalomt�rt�n�sz
24. D�brentei Korn�l: Foh�sz - elmondja: Ulbrich Andr�s
  Sz�zat
 
 
Ha �n Ausztr�li�ban �l �s szeretne �rdekl�dni a CD-r�l vagy megrendel�st beadni, k�rj�k �rjon nek�nk a hungarianforum@gmail.com c�mre.